Nota introductòria a la Producció Agrària Ecològica (PAE) a Catalunya

Nota introductòria a la Producció Agrària Ecològica (PAE) a Catalunya

Per Karen Hoberg

dscn8983L’agricultura ecològica, tal com la coneixem ara, neix com a alternativa a les pràctiques agràries introduïdes per la denominada Revolució Verda desenvolupada a partir de la Segona Guerra Mundial. Hi ha diferents definicions que es mouen des d’una definició purament jurídica com a productes produïts o elaborats seguint les normatives de l’agricultura ecològica1) fins a definicions del mateix sector com pot ser la d’IFOAM Organics Internacional (Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Ecològica) (IFOAM, 2015) amb una component molt més àmplia i un fons agroecològic:

“És un sistema de producció que manté i millora la salut del sòl, els ecosistemes i les persones. Es basa fonamentalment en els processos ecològics, la biodiversitat i els cicles adaptats a les condicions locals, sense utilitzar insums que tinguin efectes adversos. L’agricultura ecològica combina tradició, innovació i ciència per afavorir el medi ambient que compartim i promoure relacions justes i una bona qualitat de vida per a tots els que participen en ella.”

El present document pretén exposar les principals dades estadístiques d’aquest subsector econòmic a títol introductori per poder-lo situar correctament dins del teixit productiu. En aquest sentit, fa referència a les produccions que compleixen com a mínim la normativa legal vigent, ja que és la que correspon a les dades disponibles per portar a terme l’anàlisi estadística.

D’acord amb les dades del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE, 2016), l’autoritat de control competent per a la certificació dels productes agroalimentaris ecològics a Catalunya, a 31 de desembre de 2015 hi havia un total de 3.620 operadors inscrits (productors, elaboradors, importadors i comercialitzadors) que conreen un total de 142.024 hectàrees, i que inclou 791 explotacions amb ramat en maneig ecològic i 1.407 activitats industrials transformadores. La figura 1 mostra l’evolució d’operadors inscrits i de superfície en agricultura certificada a Catalunya des de l’any 2000.

pae-1

Figura 1. Evolució d’operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica  1995-2015

Font: CCPAE (2016)

Com es pot apreciar, hi ha un increment continu de les dues variables que al llarg dels darrers deu anys han més que doblat els seus valors. El salt numèric important dels operadors que es pot observar de l’any 2000 al 2001 és degut a l’entrada en vigor de la normativa que va regular per primera vegada la producció animal i va permetre l’entrada de nous operadors de forma massiva.

Pel que fa a la distribució territorial dels operadors, en la figura 2 es pot observar que existeixen certes àrees amb una concentració més elevada. Destaquen municipis entorn de les zones vitivinícoles del Penedès amb una influència determinant del conreu de vinya i els subsegüents processos de transformació i comercialització. També es pot detectar una presència important a sud-est de Catalunya amb la majoria d’operadors dedicats al conreu d’olivera i, en menor mesura, la fruita seca. Cap al nord destaca una densitat més alta d’operadors al Ripollès amb predomini d’explotacions de vaquí de carn, igual que al Pallars Jussà/Alta Ribagorça.

pae-2

Figura 2. Distribució dels operadors PAE per districtes postals

Font: elaboració pròpia a partir de dades CCPAE 10/2015

En el conjunt de l’Estat Espanyol, Catalunya compta amb un pes més pronunciat en les activitats transformadores que en la producció primària. En concret, quant al nombre total d’operadors inscrits representa un 9% i en la superfície certificada, un 7%; en els operadors que es dediquen a activitats ramaderes, un 10%, i pel que fa a les indústries arriba gairebé al 17% (Mapama, 2016)

Passant a les dades de caire més econòmic, per a l’any 2014 es va arribar a Catalunya a un output de productes elaborats per valor de 291,4 milions d’euros (CCPAE, 2016) que es van destinar a Catalunya (41,8%), la resta de l’Estat espanyol (19,2%), la Unió Europea (26,1%) i fora de la Unió Europea (12,9%). És important tenir en compte que aquestes dades es refereixen a la facturació del conjunt d’operadors i no s’ha de confondre amb les macromagnituts econòmiques del sector.

No obstant això, existeixen dades per a l’Estat Espanyol que valoren econòmicament la producció (MAGRAMA, 2015). S’estima que el valor total de la producció ecològica primària ascendeix a 1,202 milions d’EUR l’any 2014 de la qual el 82,4% correspon al sector agrícola, el 17% al sector ramader i la resta (un 0,6%) a productes de pesca, incloent-hi les algues. El mateix estudi indica que el consum interior d’aliments ecològics sobre el total de consum alimentari és del 1,2% l’any 2014; aquesta dada equival a un consum per càpita l’any 2014 de 25,89 EUR.

Existeixen uns perfils de consumidors força definits tenint en compte aspectes socioculturals i demogràfics, com per exemple els de l’estudi sobre el perfil de consumidors (Magrama, 2014). Diferencia entre quatre perfils que es distribueixen de forma bastant equitativa: l’“ecologista”, que representa un 27% dels consumidors “eco”, que consumeix els productes ecològics pels seus atributs mediambientals; el “desimplicat” (23%), que els compra perquè estan de moda; el “convençut” (31%), que valora tant els aspectes de salut com les característiques de maneig, i és un dels consumidors més antics; el “preocupat per la salut” (19%), que no presta tanta atenció als aspectes mediambientals però valora especialment els atributs relacionats amb la salut dels aliments ecològics.

Resumint, es pot afirmar que el sector de la PAE és un sector dinàmic que gaudeix d’un cert reconeixement i també es considera com un sector de futur tant pel seu potencial econòmic com d’alternativa per a una producció de qualitat i mediambientalment sostenible. Per part de les administracions públiques existeixen diferents línies de suport per a aquest tipus d’agricultura com per exemple el Programa de foment de la producció ecològica de Catalunya 2015-2020 –recentment presentat- que està estructurat en quatre àmbits de treball: el foment de les produccions, de la innovació, de la comercialització i el consum, i de la comunicació.

Enllaços

CCPAE (2016). Estadístiques 2000-2015.

http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.WEVMiOnrtMs

IFOAM (2015). Definition of Organic Agriculture.

http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture

Magrama (2015), Caracterización del sector de la producción ecológica española en términos de valor y mercado, referida al año 2014.

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/caracterizacionpecologica-2014-def_tcm7-421097.pdf

Magrama (2014). Evolución de la caracterización de la tipología y perfil sociodemográfico del consumidor de alimentos ecológicos en España.

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/estudioperfilconsumidorecologico2014_tcm7-346684.pdf

Mapama (2016). Agricultura Ecológica. Estadísticas 2015.

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/estadisticaseco2015connipoymetadatos_tcm7-435957.pdf

Nota

1) En el cas de Catalunya s’apliquen els reglaments europeus següents, tot i que es troben en procés de revisió: Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus, que deroga el Reglament (CEE) 2092/1991; Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control; Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers. No obstant això, està a punt de sortir un nou reglament que es porta elaborant des de fa uns tres anys sota molta polèmica per part dels diferents actors.

 

Anuncis

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s