Conjuntura gener 2017 – Polítiques i mercats agroalimentaris

Conjuntura gener 2017

2.- Polítiques i mercats agroalimentaris

Polítiques agroalimentàries

 • A l’any 2017 li correspon la revisió de la PAC. Des de Catalunya i Espanya caldrà estar atents per a preparar propostes oportunes vers el futur de la Política Agrària Europea.
 • Ha entrat en vigor en nou etiquetat nutricional dels aliments Reglament (UE) 1169/2011
 • La Unió Europea rectifica la seva política sobre biocarburants pel seu paper actiu en la desforestació i limitarà dràsticament els biocarburants de primera generació a partir de 2020, per contra impulsarà els biocarburants avançats.
 • La FAO insisteix en vincular l’activitat agrícola amb la defensa de la biodiversitat al contrari que fins ara que s’han considerat objectius antagònics.
 • La FCAC i Unió de pagesos reclamen suport específic a la producció integrada
 • El Govern de la Generalitat ha creat una comissió interdepartamental per controla i prevenir danys produïts per la fauna cinegètica
 • Unió de Pagesos organitza una marxa pagesa el 28 de gener per defensar la dignitat del camp català
 • Per primer cop la Llei del Pla Estadístic de la Generalitat de Catalunya declara d’interès estadístic els preus dels productes agraris, fet que ha de facilitar la transparència dels mercats.
 • S’està tramitant la llei per ala creació d’interprofessionals catalanes

Preus i mercats agrícoles a Catalunya

Les següents dues taules 2.1 i 2.2 recullen els preus agrícoles i ramaders més significatius a partir de la informació facilitada pel DARP. Tot seguit assenyalem el més rellevant.

0-preus-agricoles

Taula 2.1 – Preus agrícoles (Valor 0 = final desembre de 2016).

Conreus extensius

Tal com s’ha esmentat en el capítol anterior de conjuntura els mercats estan responent a una oferta abundant  amb preus baixos. Malgrat els mercats de futurs que assenyalen expectatives d’increment i les alces dels preus del petroli els preus no modifiquen la seva tendència baixista.

Quadre de comandament cereals i soja UE

Fruita fresca

Estabilitat de preus en poma i pera però significativament per sota de les cotitzacions de l’any anterior i de les mitjanes dels darrers cinc anys, malgrat una collita més reduïda a Europa.

La fruita, tal com assenyala el capítol de conjuntura sobre comerç internacional ha sigut un sector amb una caiguda moderada en l’exportació. Dada que caldrà analitzar.

Quadre de comandament poma UE

Vinya i vi

A la campanya d’enguany les collites més reduïdes han fet valorar el preu del vi per a cava, tanmateix degut a que el vi es un producte vinculat a la qualitat resulta difícil oferir unes dades precises i representatives de preus.

Pel que fa a les exportacions, el Observatorio Español del Mercado del Vino informa que entre gener i setembre les exportacions espanyoles varen caure un 10,4 % en volum però solament un 0,8 % en valor.

Quadre de comandament vi UE

Fruita seca

L’ametlla aguanta i fins i tot millora uns preus molt més alts que les mitjanes històriques. El temor està en l’impacte de les extenses noves plantacions i de la recuperació de la producció a California.

L’avellana, pel contrari,  ha tingut sobtada caiguda de preus que elssituen per sota de la mitjana dels darrers cinc anys després d’un llarg període amb preus més remuneradors que s’ha anat extingint durant 2016.

El DARP està fent un seguiment dels preus en diferents mercats locals i internacionals d’avellana i ametlla.

Olivera i oli

A nivell mundial s’estima que la producció d’oli d’oliva disminuirà un 14 %, fet que està impulsant els preus a l’alça, situant el preu de l’oli verge extra a la llotja de Tortosa un 15 % per sobre de la campanya anterior.

L’oli d’oliva de Catalunya va guanyant reconeixement per la seva específica qualitat. Unificar esforços per una comercialització conjunta a nivell internacional, amb diferents marques i matisos de qualitat, és un objectiu que pot obrir grans oportunitats comercials.

Recordem l’entrevista del passat més a Enric Dalmau, President de la DO Garrigues

Quadre de comandament oli d’oliva UE

Cítrics

Els cítrics afronten una campanya 2016-2017 problemàtica en qualitats i preus. En aquest ObeAlimentària dediquem la portada a analitzar aquest tema entrevistant a Federico Tarazona gerent de l’Exportadora d’Agris d’Alcanar, SCCL (Alcanar – Montsià) i portaveu de cítrics de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Alhora Federico Tarazona ens explica la problemàtica fitosanitària vinculada a la importació de cítrics i el posicionament del Parlament Europeu en defensa dels citricultors mediterranis.

Quadre de comandament cítrics UE

Preus i mercats ramaders a Catalunya

0-preus-ramaders

Taula 2.2 – Preus ramaders (Valor 0 = final de desembre 2016, excepte llet que és novembre).

Porcí

El sector porcí després de sis mesos amb bons preus, que li van permetre absorbir el dilatat període de pèrdues del que procedia (taula 2.3 i Figura 2.1), ha moderat els preus si bé s’han mantingut estables del darrer període,  en qualsevol cas, s’està lluny dels preus baixos de fa un any (els preus avui són un 19,54 % superiors als de fa un any). Segons els informes del Quadre de Comandament de l’Observatori del Porcí (elaborat per SIP consultors) tant els marges del període de novembre com l’acumulat interanual són positius. De fet s’ha reduït la rendibilitat del període però ha augmentat en lectura plurianual.

0-sip-1

Taula 2.3 Costos i marges de les explotacions porcines. Font: Observatori Porcí DARP.

0-sip-2

Figura 2.1 Marges de les explotacions porcines. Font: Observatori Porcí DARP.

El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP) ha creat un grup d’experts en sistemes de tractament de dejeccions ramaderes

El Director General de Sanitat de Producció Agrària del MAPAMA, Valentin Almansa, ha exposat que els dos grans reptes del sector porcí són la bioresistència i la bioseguretat

L’IRTA Ha tirat endavant la primera edició dels Premis Porc d’Or Ibèric

Quadre de comandament porcí UE

Boví de llet

El preu de la llet continua pujant, però, tal com afirma Rabobank els preus no estan pujant perquè augmenti la demanda sinó perquè es redueix la producció. Certament, els darrers mesos, tal com mostra la figura 2.2, s’estan reduït les entregues de llet, tot i que en el conjunt de l’any encara hagin augmentat un 1,2 %

Pot ser, en part, per les mesures adoptades, però tal com ens advertia Jaume Pont a ObeAlimentària d’Octubre, es tracta de mesures conjunturals amb efectes limitats en el temps. Però també es probable que part de la reducció de la producció sigui deguda a la reestructuració del sector, aspecte sobre el que no disposem encara de dades.

llet-de-vaca-recolectada-octFigura 2.2.- Llet de vaca recol·lectada a la UE. Font: Milk Market Observatory.

La resta de productes lactis també han apujat el preu tal com indica la figura 2.3

preus-prodcutes-lactis

Figura 2.3 Evolució dels preus dels productes lactis a la UE. Font Dashboard lacti UE.

S’ha publicat l’informe de seguiment del paquet lacti: Paquet lacti. Informe de seguiment (24/11/2016) Comissió Europea. S’observa que des que hi ha el paquet lacti, a nivell UE, el 41% de la llet recollida ho és sota contracte

 S’ha presentat a la Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu un “Estudi de mesures contra el desequilibri de mercat”, realitzat per Aurélie Trouvé, Professor d’AgroParis Tech. Les seves recomanacions són:

 1. Recomanacions contra la volatilitat i garantir la renda als grangers
  • Regular els volums de producció en cas de crisi (reducció de la producció o dels animals)
  • Establir sistemes complementaris de renda a través de pagaments contracíclics, com a Estats Units, reforçant la reserva de crisi amb fons mutuals.
  • Suport específic a explotacions en zones desafavorides, petites i mitjanes explotacions i aquelles que ofereixen serveis socials o mediambientals.
  • Suport als productes locals
  • Prioritzar polítiques enfocades al comerç exterior.
 2. Recomanacions per equilibrar les condicionscontractuals
  • Concentrar l’oferta promovent associacions de productors territorials
  • Disposar d’un contracte marc per associació d’organització de productors
  • Disposar d’un mecanisme específic d’arbitratge.
  • Reforçar la transparència amb mesures com l’Observatori espanyol de relacions contractuals
  • Segmenar i compartir el valor afegit a través de formules de preu.

Quadre de comandament lacti UE

Boví de carn

El boví de carn es troba en una situació de relativa estabilitat amb una demanda consistent, malgrat les fluctuacions. La proximitat a Nadal ha comportat una sensible millora dels preus.

Preocupa, però, el nou tractat de lliure comerç amb Canadà, que n’és un gran productor i exportador.

Es interessant la opinió de Carlos Buixadé que publiquem en aquest ObeAlimentària. La compleja “estabilidad inestable” del sector vacuno de carne espanyol. Una visió d’expert, costos conjunturalment favorables però consum intern en fort descens.

 Oví i cabrum

Els preus de l’oví tenen un cicle anual repetitiu i la tardor i principis d’hivern coincideix amb els preus més alts,  tanmateix enguany els preus es troben clarament sobre la mitjana dels darrers cinc anys i al darrer període han viscut una clara remuntada. En concret a finals de desembre se situaven un 9,86 % per sobre dels de l’any passat a la mateixa època.

La immigració musulmana ha afavorit la demanda d’aquest producte, tot i així, tal com reflectia l’anàlisi de Obealimentària, el consum de carn d’oví i cabrum en 10 anys ha caigut un 41 %.

Segons el MAPAMA al mes de desembre es triplica el consum de carn d’oví

Conills

La cuniculicultura ha sofert una molt severa crisi de preus. Aquesta situació ha creat fortes tensions al si de la cadena de valor. La COAG (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos) va presentar el mes de juliol passat un seguit de propostes al Ministeri d’Agricultura tals com: articulació d’ajuts directes a la cuniculicultura, autorització de sacrifici en explotació i en escorxadors de petita capacitat, obligació dels escorxadors d’informar sobre estocs i elaboració per part del MAGRAMA un índex de referencia de preus que contempli diferents paràmetres que influeixen en el mercat dels conills.

A Catalunya el Parlament va aprovar a mitjans de setembre una resolució proposada per Unió de Pagesos instant al Govern a garantir l’equitat al llarg de la cadena alimentària, articular un pla de reestructuració, impulsar el programa sanitari i donar una major flexibilitat en relació als requeriments sanitaris i de comercialització des de la pròpia explotació.

Des de juliol, potser en part motivat per la pressió del sector que hagi pogut obligar a un re-ajust de marges a la cadena, els preus han tingut una molt significativa remuntada situant-se a finals de desembre en un 11,76 % per sobre de l’any anterior a les mateixes dates, dada a la que sens dubte ha influït el canvi de la situació econòmica i també l’emergència al mercat de productes desossats  o filetejats de conill en la línia del que s’anomena “menjar fàcil”. Al mes de desembre els preus han baixat un 7,32 % responent, però, al cicle anual i d’acord amb les mitjanes dels darrers cinc anys.

Avicultura

El sector de l’avicultura ha remuntat la situació de baixos preus al si d’una dinàmica habitual extraordinàriament volàtil. Tanmateix l’increment ha estat sostingut fins recuperar la mitjana dels darrers cinc anys,  situant-se un  9,76 % per sobre dels preus de fa un any a les mateixes dates.

Pel que fa al preu dels ous, aquests han fet  una gran remuntada al darrer període, situant-se un 8,43 % per sobre de l’any anterior a les mateixes dates.

Indústria de la carn

La indústria de la carn és a Catalunya la primera indústria alimentària. Es tracta d’una indústria moderna, competitiva i amb una gran capacitat exportadora (veure Informe FECIC).

Recentment la FECIC ha publicat un informe específic per a la carn de porcí (veure informe).

Alhora ha publicat un resum de l’informe de la Unió Europea sobre la carn de porcí i la carn de boví:

Es manté un bon ritme exportador amb un increment de un 11,87 % durant aquest any (gener-octubre) en relació al mateix període de l’any passat.

El proper 15 de desembre es va realitzar una Jornada sota el títol “Punt de vista de l’Administració sobre la normativa càrnia aplicable” L’objectiu de la Jornada era conèixer els punts de vista de les diferents administracions sobre temes que afecten al sector carni. Jornada que hauria de propiciar la integració i la simplificació de normatives i procediments.

Una explotació ramadera de Prats de Lluçanès (Can Soler) és la primera en disposar d’un escorxador propi. Aquest fet forma part del Pla de recuperació del sector oví i cabrum de Catalunya.

FECIC i FIAB estudien la possibilitat de presentar un porjecte pilot sobre calderes de biomassa amb combustible de residus de les industries alimnetàries

Joan Costa i Rubirola és el nou President de la FECIC

Per seguir llegint els capítols de conjuntura

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s