Evolució dels preus de la terra i cànons d’arrendament

Per Rosa Bonet i Francesc Reguant

Índex.-

 1. Introducció
 2. Consideracions metodològiques
 3. Evolució dels preus de la terra
 4. Evolució dels cànons d’arrendament
 5. A modus de síntesi

a.- Introducció

El sòl agrari està esdevenint un dels recursos en tensió front a l’escenari del segle XXI amb unes demandes o necessitats creixents i uns recursos limitats  per a satisfer-les. Són cada vegada més presents les compres estratègiques de terres entre països desenvolupats i altres en desenvolupament (veure Land Matrix), atès que el sòl agrari és clau per garantir altes taxes d’autosuficiència alimentaria.

En el cas de Catalunya, precisament, el sòl conreat és escàs (un 26 % de la superfície) degut sobretot a la complicada orografia en la qual el 50,5 % de la superfície té més d’un 20 % de pendent, dada que fa molt difícil, quan no impossible, una agricultura competitiva en aquestes condicions de pendent.

Tot plegat fa que la importància del sòl agrari a Catalunya tingui una importància singular. En aquest sentit cal que les polítiques públiques estiguin vigilants sobre el control d’aquest recurs, i sobre les seves exigències mediambientals  i sobre els seus potencials productius.

En aquest document s’estudia el desenvolupament dels preus agraris com a una primera informació bàsica per a conèixer les dinàmiques econòmiques que sobre aquest recurs s’estan produint.

b.- Consideracions metodològiques

L’estudi es realitza en base a les dades publicades pel DARP intentant oferir la sèrie més llarga a disposició. Sobre aquestes dades cal observar un conjunt de dificultats.

 • La sèrie de preus de la terra s’inicia a 1984, si bé hi ha importants mancances que no ofereixen una sèrie prou complerta fins 1997.
 • Pel que fa als cànons d’arrendament la sèrie s’inicia el 2001
 • La sèrie de preus de la terra es construeix des de diferents bases i suposadament amb criteris metodològics no sempre estrictament comparables, tanmateix acceptant les diferencies que poguessin provenir d’aquest fet s’ha optat per oferir la sèrie complerta, tot i que caldrà tenir present aquest tema a efectes de valoració de la qualitat.
 • En general algunes variacions importants i molt sobtades d’alguns preus fan  pensar en la baixa qualitat de les dades com a explicació de part de les variacions. En qualsevol cas les dades ens permeten aproximar a algunes conclusions, al marge que una de les conclusions haurà de referir-se a la millora d’aquesta qualitat.

c.- Evolució dels preus de la terra

La primera taula 1 posa a disposició la totalitat de la sèrie disponible on, tanmateix, resten alguns aspectes sense dades

Taula 1 Preus de la terra a Catalunya de 1984 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP

Aquesta informació traslladada al gràfic 1 ja ens aporta un dibuix global de l’evolució dels preus amb algunes conclusions d’interès exposades sota el gràfic.

Gràfic 1 – Evolució dels preus de la terra a Catalunya de 1984 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP

A l’entorn de l’any 1996 es produeix una remuntada molt significativa de preus de la terra, sobretot i de manera destacada a les terres de regadiu. Aquests increments no son explicables, si més no en la seva totalitat, per millores en els rendiments. Com a causa possiblement més probable en seria el procés de periurbanització creixent del territori rural català en plena bombolla Inmobiliaria, fet que podria incrementar expectatives especulatives.

Precisament a l’entorn de 2007-2008 a l’inici de la crisi hi ha una frenada del creixement de preus i fins i tot amb decreixements a les àrees de regadiu.

Gràfic 2 – Evolució detallada dels preus de la terra de secà a Catalunya de 1984 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP

El gràfic 2 ens apropa l’evolució dels preus de secà per tipus de conreus d’on es pot observar el següent:

 • Les terres de conreu de secà mantenen des de 1995 un creixement moderat però sostingut.
 • La vinya de secà segueix una evolució accelerada des de 1995, sofreix un cert estancament durant la crisi i remunta de nou al finalitzar aquesta. Es una prova del bon moment de valoració del vi com a producte de qualitat i una prova de la relativa comoditat en que es troba la vinya en terres de secà moderat.
 • En sentit contrari tant la fruita seca com l’olivera sofreixen un retraïment de preus al darrer període post-crisi. Precisament coincidint en l’emergència d’ambdos tipus de conreus a regadiu.

Seguidament la taula 2 facilita la mateixa informació de la taula 1 però pel període 1997 – 2017 a efectes de facilitar la seva lectura, identificant, alhora, el període on les dades estan ja més complertes.

Taula 2 Preus de la terra a Catalunya de 1997 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP

El gràfic 3 exposa l’evolució per tipus de conreu de les terres de regadiu pel període del qual es disposen dades (1997-2017).

Gràfic 3 – Evolució detallada dels preus de la terra de regadiu a Catalunya de 1997 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP

Del gràfic 3 destaca la forta variació de l’horta, amb un fortíssim increment des de 2001 i una sobtat descens des de 2008. Aquesta imatge troba difícil explicació en la dinàmica del sector i podria ser simplement una correcció d’algun estadístic desajustat.

Altres elements a destacar serien:

 • Relatiu descens, coincidint amb la crisi econòmica, dels preus dels camps d’arròs i de cítrics.
 • Sostingut però moderat increment de la fruita fresca
 • Molt destacat increment de preus dels camps de fruita seca des de 2011, coincidint amb la febre de preus de l’ametlla.

Taula 3 – Comparant els preus de la terra en quatre  moments (1984, 1997,2007 i 2017). Font: Elaboració pròpia amb dades DARP

La taula 3 compara diferents moments per a diferents conreus on es visualitzen numèricament les conclusions exposades.

En el darrer període analitzat (2007-2017) destaquen com a sectors guanyadors la vinya de secà i, sobretot, el regadiu de fruita seca. A regadiu la fruita fresca es manté estable, lleugerament per sota de la inflació. I, com a sectors en retrocés, l’horta, l’arròs i els cítrics, tots ells a regadiu.

d.-Evolució dels cànons d’arrendament

La taula 4 i el gràfic 5 ens informen de les variacions dels cànons d’arrendament de terres des de 2001.

Taula 4 – Evolució dels cànons d’arrendament de 2001 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP.

Gràfic 5-Evolució detallada dels cànons d’arrendament  de 2001 a 2017. Font: Elaboració pròpia amb dades DARP.

De manera similar a les tendències en els preus de la terra els cànons dels arrendaments de terra agrària s’incrementen significativament per sobre de la inflació en les terres de regadiu i en la vinya de secà. Així mateix l’olivera de secà perd valor.

e.- A modus de síntesi

 • En la llarga evolució exposada es distingeixen quatre períodes
  • Des de 1984 a 1997 amb una relativa estabilitat de tots els preus.
  • De 1997 a 2007/8 es produeixen increments notables que podrien referir-se no tant a millores de rendiment sino a contagi de les tensions especulatives en plena bombolla Inmobiliaria i al si d’un procés de creixent periurbanització del territori cada cop més ben comunicat.
  • De 2007 a 2013 sobtada frenada de preus quan no reduccions d’aquests en alguns sectors.
  • Posteriorment a 2013 amb la recuperació econòmica alguns sectors reprenent el creixement de manera vinculada aquest cop a les expectatives pròpies del sector, destacant en aquest sentit la fruita seca de regadiu i la vinya de secà. En sentit contrari sectors com l’olivera i fruita seca de secà i l’horta, cítrics i arròs sofreixen davallades
 • Amb l’excepció del darrer període post-crisi econòmica, els preus de la terra han tingut uns moviments de preus per sobre de la inflació.
 • Atesa la creixent importància de la informació dels preus del sòl, per a donar suport a les polítiques de planificació territorial i com a indicador de les tendències estratègiques que s’hi estan configurant, es suggereix a l’Administració Pública el reforç de la qualitat d’aquesta informació estadística.

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s