Mesures per al sector agrari

Per Jesús Domingo

El govern acorda algunes mesures per al sector agrari

El Consell de Ministres va aprovar una sèrie de mesures pel Covid-19. Algunes de caràcter específic per al sector agrari i altres energètiques, de caràcter general, però que també anem a indicar, per ser d’aplicació per als autònoms i empreses agràries:

Cooperatives, associacions i fundacions

S’ha aprovat un Reial Decret que especifica actuacions dels òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils i mercantils, consells rectors de les societats cooperatives i de patronats de fundacions, establint la possibilitat d’organitzar juntes per videoconferència amb votació per escrit, encara que els estatuts no ho haguessin previst.

També queda suspès l’informe de gestió i altres documents exigibles, segons la legislació de societats, fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data, i es determinen terminis per a l’aprovació dels comptes de l’ exercici anterior.

Igualment s’estableix una pròrroga de sis mesos, a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma, per al reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma.

Produccions agràries de caràcter estacional

Per tal de que les produccions agràries de caràcter estacional, com la flor tallada, no es quedin fora de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat aprovades per la declaració de l’estat d’alarma, s’ha establert que es podrà optar a aquestes prestacions quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció es vegi reduïda, al almenys, en un 75% en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.

L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de la còpia de el llibre de registre de factures emeses i rebudes; de el llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Suspensió de factures per a autònoms i pimes

Els autònoms i petites i mitjanes empreses podran suspendre el pagament de la factura d’electricitat, gas natural, altres gasos manufacturats o GLP canalitzat mentre duri l’estat d’alarma. Un cop conclòs, hauran de regularitzar la quantitat no abonada en les factures emeses pel seu comercialitzador corresponents als següents sis mesos de consum, en parts iguals.

A més, s’habilita a aquestes empreses a accedir a la línia d’avals que estableix l’article 29 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel qual es van establir mesures urgents per fer front al impacte de l’COVID-19; i a qualsevol altra línia d’avals que s’habiliti a aquest efecte específic. La quantitat avalada coincidirà amb la quantitat en què hagin disminuït els ingressos de cada agent com a conseqüència d’aquesta mesura.

Flexibilitat contractes de subministraments

El Consell de Ministres ha acordat flexibilitzar els contractes de subministrament d’electricitat i gas natural per a autònoms i empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma.

En el cas dels subministraments d’electricitat, i en qualsevol moment mentre duri la situació d’excepcionalitat, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes. També podaran contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen contracte vigent, a l’objecte d’adaptar els seus contractes a les seves noves pautes de consum, sense que sigui procedent cap càrrec en concepte de penalització.

A més, les empreses distribuïdores hauran d’atendre les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, amb independència que el consumidor l’hagués modificat ja en els últims dotze mesos, i encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que l’afecti.

Tots aquests canvis hauran de realitzar-se en el termini màxim de cinc dies naturals des que siguin sol·licitats i no tindran cost per a l’usuari.

D’altra banda, els autònoms i PYMES titulars de punts de subministrament de gas natural podran sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, la inclusió en un esglaó de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost.

Tant en el cas de l’electricitat com de gas, els usuaris podran sol·licitar -en el termini de tres mesos des de la fi de l’estat d’alarma- una nova modificació del contracte sense cap cost, llevat que la nova potència elèctrica que es contracti sigui superior a la qual l’usuari tenia prèviament o que, en el cas de el gas, sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència d’un tancament previ a l’estat d’alarma, i una posta en seguretat de la instal·lació.

Amb caràcter general, quan les sol·licituds no puguin atendre per mitjans remots, les actuacions de camp que, si escau, fossin necessàries, estaran subjectes als plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.

Escriu un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s